Ghi Chép 06/2014

Các ghi chép dưới đây nằm trong sổ tay đã lâu, nhưng đến hôm nay tôi mới có dịp tổng kết tất cả lại.

Tin đó đây:

mầm non ven hồ

Tin giải trí:

Tin của Ngọc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>